Thông tin tuyển dụng

Chiến lược nhân sự

nhân sự được đầu tư thỏa đáng để tăng trưởng các năng lực riêng nhằm thỏa mãn các nhu cầu một mình, song song xây dựng năng suất lao động, kết quả sử dụng công việc cao và đóng góp tốt nhất cho tổ chức.

Chính sách nhân sự

Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh liên quan tới lao động, giúp ban lãnh đạo giải quyết những trường hợp phát sinh về nhân sự về việc: cho nghỉ việc, lao động đình công, khen thưởng, kỷ luật...

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng lao động là thủ tục phát sinh khi doanh nghiệp có nhu cầu liên quan đến sử dụng lao động để thực hiện một loại công việc nhất định nào đó.

Quy định hồ sơ

Khi thực hiện tuyển dụng người lao động mới, người sử dụng lao động cũng cần tuân thủ theo các trình tự, thủ tục đã được pháp luật quy định cụ thể, nếu vi phạm có thể dẫn đến hẫu quả bị xử phạt theo quy định.